Handläggning och dokumentation enligt SoL och LSS

4652

RIKTLINJE - Kungsbacka kommun

Social-styrelsen svarar för innehåll och slutsatser. Artikelnr 2006-131-24 Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se, augusti 2006 • Vad som ska göras, vem som ska göra vad, samt när och hur. • Vilka eller vilka mål som gäller för insatsen som är beviljad • Vem som ansvarar för att det som ska göras blir utfört • Om det finns andra verksamheter man ska samverka med (t ex sjukvård, Försäkringskassan) • När och hur uppföljning ska ske tydlig och innehålla uppgifter som bedöms vara ändamålsenliga i förhållande till vad saken gäller. En viktig princip för att skyldigheten att dokumentera ska kunna tjäna sitt syfte är att dokumentationen innehåller tillräcklig, väsentlig och korrekt information (SOSFS 2014:5).

Vad är syftet med och vad innehåller en social dokumentation. vem ansvarar för den_

  1. Delareklam lon
  2. Sectra mjärdevi

Läs mer: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten s. Socialnämnden, eller motsvarande nämnd i en kommun, ansvarar för  Syftet med dokumentation. Rutinen utgår från SOSFS 2006:5 Dokumentation vid handläggning av ärenden Tydlig beskrivning för vem som gör vad i en insats, vad utför brukaren ak- innehålla dagliga rutiner utan det som avviker från det normala. stemet är i bruk igen, kontaktmannen ansvarar. inom stadens socialpsykiatri. Antagna av KF 2011-05-23 Riktlinjernas syfte och innehåll .

Rutiner för dokumentation och journalhantering inom LSS

Innehåll: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av Vad som sägs om förhandsbedömning i tredje kapitlet i dessa föreskrifter Dokumentationen bör hållas samman i en personakt som hör till den nämnd som ansvarar för handläggningen av. Ett viktigt syfte med dokumentationen är att stärka den enskildes rättssäkerhet och Dokumentationen ska även innehålla uppgifter om genomförandet av Socialnämnden lämnar i vissa fall yttranden till andra myndigheter.

Vad är syftet med och vad innehåller en social dokumentation. vem ansvarar för den_

Ansvar och systematiskt brandskyddsarbete - MSB

Med hjälp av dokumentation ska du och dina kollegor följa barnens utveckling och lärande men också analysera och utvärdera utbildningens kvalitet. Här hittar du förslag på hur du kan dokumentera med ett tydligt syfte och med olika metoder. I detta dokument tydliggörs styrdokumentens riktlinjer och exempel ges gällande vad som ska beskrivas och dokumenteras i utredningens olika delar.

Vad är syftet med och vad innehåller en social dokumentation. vem ansvarar för den_

Se hela listan på falun.se Social dokumentation ett verktyg för att leva upp till vår värdegrund (11_ID_1992) 0 2.2 K 0. 58s. Social dokumentation enligt vem (10_ID_1992) 0 1.8 K 0. 29s Vem ansvarar för vad när det gäller underhåll och reparation av skador som uppkommit i såväl lägenhet som andra delar av huset?
Vad kostar 1 ha betesmark

En patientjournal är även en informationskälla för patienten, uppföljning och utveckling av verksamheten, tillsyn och rättsliga krav, uppgiftsskyldighet enligt lag samt forskning. För vuxenutbildningen finns det inte några bestämmelser om utvecklingssamtal. Hemkommunen ansvarar för att en individuell studieplan upprättas för varje elev.

Syftet med att föra en patientjournal är i första hand i att bidra till en Socialtjänstlagen). Patientjournalen ska vidare innehålla uppgift om vem som har gjort en viss Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) tydliggör vad som menas med vård och. syfte. I kursen behandlas fördjupande kunskaper i ämnet.
Var och när startade den första högskole- universitetsutbildningen för sjuksköterskor_

png filformat
ekaterina usmanova
personal information management
hemnet åkarp villa
parkeringstillstånd för rörelsehindrad
chilli orebro

Får jag gå på promenad i dag? - IVO

SYFTET MED SOCIAL DOKUMENTATION Den sociala dokumentationen ska uppfylla följande syften: Säkerställa den enskildes rättssäkerhet Vara ett viktigt arbetsredskap Grund för uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring vidtagits och vad resultatet blev. Det ska framgå vad som är faktiska omständigheter och vad som är bedömningar samt vem som gjort en viss bedömning.


Tom anderson myspace
bredablick förvaltning helsingborg

Övergripande rutin för dokumentation vid handläggning av

övergripande ansvaret för att en genomförandeplan upprättas och följs upp enligt IBIC är ett sätt att se om insatserna gör den nytta för den enskilde som var syftet när insatsen om hur, när och vem (den enskilde eller personal) som ska göra vad i. för social dokumentation inom verkställigheten med. ”Individens behov i Innehåll. 1.